Cầu về nhiều nháy - Soi cầu miền Bắc về nhiều nháy

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 22/09/2023
Soi cầu về nhiều nháy XSMB hôm nay
*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Xổ số Miền Bắc ngày 21/09/2023
9ZY 2ZY 13ZY 12ZY 7ZY 6ZY
ĐB 5 2 5 6 6
G1 3 4 8 4 1
G2 5 1 5 2 7 9 3 2 2 5
G3 1 1 7 2 8 2 5 1 5 1 8 0 7 8 0 4 9 2 1 7 5 5 1 2 0 5 7 8 5 4
G4 0 4 6 6 4 9 8 0 0 5 6 3 6 8 4 6
G5 6 1 8 9 5 3 8 0 9 2 9 2 6 7 0 3 4 7 5 8 9 2 4 7
G6 1 0 4 7 9 4 6 9 4
G7 6 4 6 3 2 1 9 1
Xổ số Miền Bắc ngày 20/09/2023
8YA 13YA 9YA 10YA 5YA 14YA
ĐB 4 0 3 0 3
G1 1 0 2 3 9
G2 5 4 2 1 0 5 0 7 1 8
G3 4 3 8 0 7 5 8 2 3 3 3 4 3 0 7 2 8 7 3 4 8 0 1 1 5 7 1 2 0 8
G4 5 7 3 0 3 8 1 3 6 7 6 7 5 5 3 1
G5 0 6 3 4 0 3 6 4 2 2 0 1 3 7 1 1 5 0 8 6 0 8 1 4
G6 3 9 3 7 2 9 5 3 6
G7 2 2 2 3 9 1 7 5
Xổ số Miền Bắc ngày 19/09/2023
5YB 1YB 2YB 11YB 10YB 6YB
ĐB 5 0 9 2 5
G1 7 5 7 8 1
G2 9 5 0 7 2 4 5 8 9 5
G3 4 1 5 7 1 8 9 0 4 2 1 2 8 5 2 4 7 4 5 6 0 0 8 1 8 6 2 5 6 2
G4 8 8 9 4 5 6 1 5 3 1 6 5 5 2 7 8
G5 1 9 4 2 7 0 5 5 3 6 1 2 4 7 8 0 5 1 3 8 3 6 3 0
G6 2 1 2 7 6 6 5 9 8
G7 4 1 2 8 8 5 4 0
Xổ số Miền Bắc ngày 18/09/2023
11YC 6YC 9YC 13YC 4YC 7YC
ĐB 4 3 1 0 4
G1 2 8 2 6 1
G2 9 4 6 9 7 5 4 9 4 8
G3 9 4 8 1 7 4 6 8 4 2 8 0 9 3 7 9 3 4 3 1 8 4 0 3 8 6 8 6 2 3
G4 9 8 9 8 3 5 6 6 9 5 7 6 3 5 2 3
G5 2 9 6 7 8 4 0 7 0 4 7 2 8 0 8 7 2 1 4 2 0 2 5 4
G6 5 6 4 9 0 6 8 2 6
G7 9 2 1 9 5 2 4 4
Xổ số Miền Bắc ngày 17/09/2023
7YD 5YD 2YD 12YD 15YD 13YD
ĐB 2 2 3 6 5
G1 8 0 5 8 5
G2 5 1 2 3 3 1 8 2 0 6
G3 9 6 0 1 9 2 8 0 4 1 3 3 3 3 5 8 4 4 0 5 4 7 7 6 6 5 6 9 8 3
G4 0 6 6 2 9 7 6 4 3 6 4 9 9 7 3 1
G5 9 0 3 4 3 9 6 6 3 0 9 3 1 7 7 5 7 8 9 8 1 9 2 5
G6 2 6 6 3 1 6 5 7 2
G7 9 7 5 0 5 3 2 4
Xổ số Miền Bắc ngày 16/09/2023
1YE 15YE 12YE 10YE 8YE 5YE
ĐB 1 1 7 2 4
G1 9 8 2 9 8
G2 1 9 9 1 7 5 3 9 8 2
G3 0 9 8 9 4 8 5 6 8 9 2 1 6 6 9 6 8 5 1 3 5 0 6 7 0 7 7 3 3 0
G4 1 5 8 0 7 1 5 4 6 7 5 1 2 9 8 3
G5 7 9 8 9 0 1 7 4 4 0 1 4 8 9 5 3 5 4 9 3 8 8 8 5
G6 4 5 9 6 0 7 7 0 0
G7 9 5 9 7 4 0 9 9
Xổ số Miền Bắc ngày 15/09/2023
10YF 14YF 1YF 3YF 13YF 7YF 19YF 8YF
ĐB 1 3 7 2 0
G1 0 8 2 9 3
G2 3 9 8 5 3 9 9 4 6 3
G3 4 0 9 0 2 1 8 2 9 9 6 7 4 7 2 7 1 1 9 7 0 9 6 0 2 9 8 6 7 2
G4 6 2 6 6 7 8 7 7 7 5 3 1 1 3 8 2
G5 8 5 3 3 8 0 4 1 0 1 0 7 1 7 7 5 2 2 4 2 9 5 6 8
G6 6 9 2 1 3 9 7 1 3
G7 0 0 9 0 1 4 6 1
Xổ số Miền Bắc ngày 14/09/2023
5YG 2YG 8YG 10YG 3YG 14YG
ĐB 5 9 7 2 2
G1 3 9 9 5 4
G2 8 2 7 1 0 0 3 2 0 9
G3 7 8 6 2 4 3 2 0 0 1 4 3 2 3 4 6 2 7 5 7 7 0 7 8 1 8 1 8 8 3
G4 8 0 7 6 8 7 9 1 9 0 5 6 0 7 6 8
G5 6 4 5 2 1 0 9 6 3 6 3 5 6 3 0 5 6 2 2 3 8 7 0 3
G6 4 5 7 5 8 9 3 8 0
G7 9 2 3 3 7 0 3 8
Xổ số Miền Bắc ngày 13/09/2023
13YH 1YH 2YH 9YH 15YH 4YH
ĐB 5 6 6 5 0
G1 3 7 4 0 6
G2 5 0 5 1 5 2 5 9 1 1
G3 4 1 2 3 4 8 9 4 6 2 1 6 5 9 2 5 3 4 7 2 1 8 6 9 7 3 6 2 2 7
G4 3 2 4 0 6 7 9 0 0 2 6 2 3 7 5 0
G5 3 6 7 6 9 2 6 6 7 5 4 9 9 7 8 1 1 7 0 4 3 6 8 0
G6 4 0 5 4 4 6 4 4 2
G7 4 9 4 5 5 9 2 1
Xổ số Miền Bắc ngày 12/09/2023
1YK 7YK 4YK 5YK 3YK 11YK
ĐB 7 3 1 3 2
G1 0 7 0 2 3
G2 2 0 6 8 0 1 1 4 3 9
G3 9 0 8 2 3 3 4 8 9 4 6 6 8 6 4 3 1 7 6 3 5 6 9 1 6 3 2 7 3 7
G4 7 5 3 2 1 3 7 2 5 5 5 4 4 5 5 7
G5 9 3 3 9 3 9 5 4 0 1 9 7 9 4 7 0 3 4 7 8 3 9 2 4
G6 8 2 7 9 5 8 7 2 6
G7 0 3 3 1 5 2 1 0
Xổ số Miền Bắc ngày 11/09/2023
10YL 12YL 15YL 14YL 2YL 1YL
ĐB 6 3 7 6 8
G1 0 7 4 0 4
G2 7 6 4 0 9 9 6 9 4 1
G3 3 6 0 8 1 6 9 6 4 0 5 3 9 1 2 4 6 6 5 8 1 4 2 7 9 5 4 9 6 8
G4 5 8 0 2 8 9 5 6 7 8 0 9 3 0 7 4
G5 0 2 6 2 5 9 9 4 3 8 2 3 7 3 2 3 3 1 6 9 7 0 5 2
G6 5 9 8 7 3 5 7 3 6
G7 9 3 8 7 7 5 0 0
Xổ số Miền Bắc ngày 10/09/2023
3YM 7YM 4YM 9YM 12YM 10YM
ĐB 3 5 9 0 2
G1 3 1 3 1 4
G2 9 5 6 0 2 4 0 5 0 8
G3 8 8 8 0 0 9 1 7 6 8 9 6 6 6 9 7 2 0 3 5 3 2 8 4 0 0 2 2 2 8
G4 7 3 0 4 9 7 7 5 0 3 9 3 2 7 6 6
G5 9 4 1 4 1 2 2 9 3 7 9 1 2 8 1 0 9 7 2 0 9 3 3 2
G6 8 4 0 8 6 4 2 1 9
G7 4 0 6 6 2 6 2 2
Xổ số Miền Bắc ngày 09/09/2023
8YN 10YN 14YN 12YN 4YN 5YN
ĐB 3 5 2 5 2
G1 1 6 4 5 1
G2 6 9 9 6 9 1 8 0 2 6
G3 6 8 8 1 0 9 6 0 0 8 1 8 9 5 1 0 3 2 9 3 3 0 8 1 4 2 2 1 8 8
G4 3 5 9 5 6 4 1 3 8 2 9 1 8 5 7 9
G5 4 7 2 9 1 4 2 8 1 2 9 9 1 7 1 1 8 0 6 9 5 2 4 0
G6 0 4 6 7 7 3 1 4 9
G7 5 1 8 1 6 9 7 8
Xổ số Miền Bắc ngày 08/09/2023
9YP 8YP 10YP 2YP 4YP 6YP
ĐB 1 3 6 7 6
G1 2 4 7 4 0
G2 5 6 0 1 2 3 2 2 0 7
G3 5 0 5 1 5 8 1 4 2 1 3 4 7 8 3 3 1 0 1 7 3 0 5 8 2 3 7 8 9 9
G4 3 5 2 0 0 3 1 3 6 5 9 7 2 6 9 0
G5 5 4 9 1 7 6 3 3 7 7 8 7 7 7 3 9 0 2 9 4 9 2 7 5
G6 5 9 4 0 7 3 7 5 5
G7 2 5 9 4 5 1 2 3
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/09/2023
84,48
68,86
80,08
95,59
30,03
56,65
29,92
42,24
54,45
91,19
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/09/2023
64,46
62,26
94,49
54,45
73,37
24,42
29,92
63,36
95,59
18,81
Backtotop
surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas