Cầu lật liên tục - Soi cầu lật liên tục miền Bắc

Hôm nay: Thứ tư, ngày 01/02/2023
Soi cầu lật liên tục XSMB hôm nay
*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Xổ số Miền Bắc ngày 31/01/2023
11LB 13LB 2LB 19LB 15LB 5LB 1LB 9LB
ĐB 3 0 0 6 1
G1 2 1 2 8 4
G2 9 5 2 0 1 1 8 9 5 9
G3 3 9 3 7 1 8 5 8 2 3 2 4 9 4 1 2 2 0 3 6 2 2 4 7 7 1 8 7 0 9
G4 1 0 8 1 8 6 2 2 3 2 1 6 0 8 6 8
G5 8 9 0 8 5 6 7 5 3 7 5 7 0 2 9 0 6 4 2 1 3 4 6 1
G6 9 4 0 3 1 5 0 5 5
G7 0 7 1 5 2 0 4 9
Xổ số Miền Bắc ngày 30/01/2023
12LC 14LC 8LC 13LC 11LC 9LC
ĐB 1 6 1 7 9
G1 1 2 1 9 8
G2 6 6 8 2 4 9 7 5 2 5
G3 7 6 8 2 9 0 1 4 5 8 0 0 6 7 8 0 4 7 1 0 9 3 8 4 6 1 1 4 5 7
G4 3 4 4 0 5 6 3 7 9 6 1 2 9 4 9 5
G5 2 0 9 9 6 9 6 4 0 5 7 2 7 1 8 9 8 6 2 0 3 3 9 1
G6 9 0 1 9 1 9 6 2 4
G7 9 6 6 5 0 3 7 0
Xổ số Miền Bắc ngày 29/01/2023
3LD 17LD 8LD 4LD 20LD 9LD 13LD 12LD
ĐB 7 6 4 7 9
G1 2 5 7 6 6
G2 7 2 1 9 4 1 1 0 3 4
G3 4 0 0 9 8 2 9 0 0 6 4 0 7 1 5 6 1 5 8 4 3 9 9 1 1 2 4 8 5 6
G4 3 4 5 4 3 6 9 3 5 7 2 3 7 6 3 8
G5 5 8 4 2 0 7 8 9 9 5 3 4 0 3 8 8 1 3 2 7 2 3 2 0
G6 1 3 4 5 4 8 5 7 1
G7 3 5 2 6 4 8 0 3
Xổ số Miền Bắc ngày 28/01/2023
10LE 9LE 8LE 11LE 12LE 15LE
ĐB 8 7 2 1 9
G1 8 8 7 9 5
G2 6 1 8 8 7 7 1 8 7 0
G3 3 6 3 9 9 9 9 1 7 6 4 4 8 9 5 4 8 1 4 4 8 9 6 6 5 8 3 7 8 1
G4 1 2 2 6 3 6 8 1 3 0 5 1 3 5 9 1
G5 1 3 6 8 8 5 1 2 0 6 1 3 9 1 4 0 8 9 7 4 7 4 8 3
G6 3 1 3 1 0 4 4 3 6
G7 3 0 8 7 8 0 7 5
Xổ số Miền Bắc ngày 27/01/2023
1LF 7LF 11LF 15LF 6LF 3LF
ĐB 7 2 8 5 9
G1 8 4 9 7 0
G2 2 2 9 4 8 2 7 9 0 5
G3 6 8 8 3 9 7 2 1 5 1 4 5 8 7 0 1 6 6 7 5 4 5 6 2 2 3 0 6 8 3
G4 5 6 8 7 8 0 9 4 1 5 8 2 5 2 8 8
G5 9 2 8 9 6 6 2 6 4 6 5 2 3 1 2 0 7 5 0 8 5 4 7 9
G6 1 6 6 1 0 1 4 6 3
G7 9 3 4 2 3 5 6 9
Xổ số Miền Bắc ngày 26/01/2023
1LG 4LG 5LG 8LG 11LG 12LG
ĐB 3 4 1 6 4
G1 2 1 6 4 2
G2 8 5 3 3 1 5 3 7 0 2
G3 3 6 6 7 8 4 9 6 6 2 9 6 4 8 8 7 0 7 5 7 2 1 1 8 3 7 2 2 8 5
G4 2 2 0 4 4 3 4 4 9 0 2 5 9 9 4 0
G5 3 7 5 3 4 6 0 8 9 0 8 8 7 7 3 1 5 9 3 4 6 9 1 6
G6 1 0 0 8 7 4 3 6 4
G7 3 2 6 0 4 6 2 0
Xổ số Miền Bắc ngày 25/01/2023
1LH 2LH 7LH 10LH 13LH 18LH 19LH 22LH 23LH 25LH
ĐB 5 2 3 7 1
G1 4 5 0 8 2
G2 8 7 4 7 3 5 5 0 0 3
G3 4 4 6 5 6 1 8 6 4 7 3 7 2 0 7 7 1 2 6 3 5 1 9 5 5 5 8 2 0 9
G4 7 9 4 3 2 9 2 8 1 9 1 0 4 4 1 1
G5 4 1 4 8 0 3 4 0 5 0 8 4 5 7 1 2 7 6 5 4 1 8 4 9
G6 0 8 3 6 8 7 6 3 7
G7 0 7 1 8 2 9 5 5
Xổ số Miền Bắc ngày 18/01/2023
4LQ 11LQ 1LQ 12LQ 6LQ 14LQ
ĐB 4 5 2 8 2
G1 7 6 5 5 2
G2 5 1 8 9 3 5 0 5 1 6
G3 9 2 7 6 4 6 8 8 6 6 6 6 7 4 0 5 1 7 5 2 3 7 3 3 5 0 4 0 3 0
G4 3 3 4 2 4 4 0 5 7 0 0 5 3 9 0 4
G5 3 5 5 6 7 5 8 0 0 5 0 1 2 3 8 1 4 2 6 0 3 1 2 7
G6 9 2 6 2 9 5 6 3 5
G7 6 9 0 4 3 5 8 6
Cầu lô đẹp nhất ngày 01/02/2023
28,82
65,56
69,96
08,80
61,16
50,05
26,62
95,59
60,06
31,13
Cầu đặc biệt đẹp ngày 01/02/2023
51,15
03,30
14,41
42,24
80,08
98,89
09,90
82,28
34,43
39,93
Backtotop
surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas